PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – lovarda hasznosítás

Kisbér Város Önkormányzata hasznosításra hirdeti meg

a vagyonkezelésében lévő kisbéri 1598 és 1599/1 hrsz. alatti, összesen 1ha 6720 m2 nagyságú területen elterülő, országosan védett műemlék Magyar Királyi Lovarda Épületegyüttes Lovarda, Istálló és a mellette álló fel nem újított épületszárnyát.

Lovarda épület részei: lovaspálya (lovaglásra alkalmas, geotextillel kevert homokkal alatta gumilapokkal kialakított pálya) 873,35 m2, kiszolgáló helyiségek 119,2 m2, emelet 119,82 m2, mindösszesen 1.111,75 m2
Istálló épület részei: 83 m2 és 220 m2 nagyságú múzeum/souvenir helyiség, szociális és vizesblokkok (külön női, férfi), lovás szoba, 9 db box, egyéb kiszolgáló helyiségek mindösszesen 772,61 m2-en + 141,18 m2 nagyságú tetőtér
Fel nem újított épületszárny: 1302,43 m2

Az Istálló épület és a fel nem újított épületszárny között kültéri homokos pálya.

Pályázati és hasznosítási feltételek:

 • A hasznosításra vonatkozó konkrét terveket, számításokat várjuk.
 • Az épületek a jelenlegi, megtekintett állapotban kerülnek átadásra.
 • Használatba vevő együttműködni és tűrni köteles az önkormányzat által végzendő állagmegőrzési és egyéb felújítási munkálatok végzését.
 • Hasznosítás során kötelezően ellátandó közösségi feladatok:
  • Kisbéri félvér fajta népszerűsítése
  • helyi lovas élet újjáélesztése, helyi lovasokkal kapcsolat ápolása
  • gyermek- és iskolai lovagoltatás, képzés
  • gyógyterápiás lovagoltatás a kórházzal együttműködve
  • városi rendezvényeken való aktív részvétel
  • lovas sportok és lovasturizmus fejlesztése
 • Szerződés kötése olyan természetes személlyel, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) 1. pontjában meghatározott átlátható szervezettel történhet, aki / amely a szerződésben vállalja, hogy
  • a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
  • az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
  • a hasznosításban – a vele közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.
 • A hasznosításra irányuló szerződésben rögzítésre kerül az Önkormányzatot megillető kártalanítás nélküli azonnali hatállyal történő rendkívüli felmondási okként az az eset, ha a hasznosítás során átengedett nemzeti vagyon hasznosításában – közvetlenül vagy közvetetten – résztvevő bármely szervezet a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.
 • Abban az esetben, ha önkormányzat vagyonkezelési szerződése bármely okból megszűnik, az ingatlanok felett tulajdonosi jogokat gyakorló a hasznosításra vonatkozó szerződést rendes felmondás útján – 30 napos felmondási idővel – megszűntetheti.
 • Használatba vevő teljes és kizárólagos felelősséggel tartozik az üzemeltetés, használat időtartama alatt az Ingatlanok állapotáért, működésért, karbantartásáért és felújításáért. A használatba vevő köteles különösen
  • a használat során felmerülő költségeket (ideértve a közüzemi díjakat és a tűzjelző rendszer téves bejelzésére megkezdett katasztrófavédelmi vonulás költségét) teljes mértékben viselni;
  • a használat során keletkezett károkat megtéríteni;
  • az Ingatlanokat legalább a birtokba lépés kezdő napján fennálló színvonalon fenntartani;
  • minden, általában elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy az Ingatlanokat az átvétel napját követően bármilyen károsodástól megóvja;
  • megfelelni valamennyi egészségügyi, építésügyi, munkavédelmi és biztonsági jogszabály rendelkezésének;
  • az ingatlan környezetét rendben tartani.
 • A hasznosításra irányuló szerződésben kártalanítás nélküli azonnali felmondási okként rögzítésre kerül, ha az ingatlanok használata a hasznosítási szerződésben rögzítettektől eltérő módon történik. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a használatba vevő a szerződésben foglalt feltételeket megszegi és a szerződésszerű állapot helyreállítására vonatkozó felszólítást követő 10 napon belül sem tesz eleget a szerződéses kötelezettségeinek, valamint, ha 60 napot meghaladó közüzemi díj vagy egyéb a hasznosításhoz kapcsolódó tartozása van. Súlyos szerződésszegés esetén a szerződés azonnali hatállyal felmondható.
 • A hasznosításra irányuló szerződésben rögzítésre kerül, hogy a feleknek joguk van 60 napos felmondási idővel, írásban, indokolás nélkül felmondani a szerződést.
 • A hasznosításra irányuló szerződés megszűnése esetén a Használatba vevőnek 5 napon belül az ingatlant olyan állapotban kell visszaadnia, amilyen állapotában átvette (figyelemmel az ingatlanon időközben elvégzett beruházásokra, Használatba vevőnek fel nem róható állapotváltozásra). 5 nap eredménytelen eltelte után Önkormányzat Használatba vevőt Használatba vevő veszélyére és költségére kilakoltathatja, az okozott károkat Használatba vevő költségére helyreállíttathatja, Használatba vevő ezen költségeket viselni köteles.
 • Használatba vevőnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, Kisbér Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyonának meghatározásáról, kezeléséről és hasznosításáról szóló 6/2012. (II. 28.) rendeletében, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződésben foglaltakat teljesítenie kell.

Gazdasági társaság esetén a pályázathoz csatolni kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot.

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hasznosításra beérkezett ajánlatok közül a tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. bevonásával a beadási határidőt követő 60 napon belül dönt.

Önkormányzatunk a beérkezett pályázatok közül az összességében legjobb ajánlatot fogadhatja el.

Önkormányzatunk fenntartja a jogát, hogy a beérkezett pályázatok alapján nem köt szerződést.

A hasznosításra vonatkozó pályázatok benyújtásának határideje: 2020. február 29.

A benyújtás helye: Polgármesteri Hivatal Titkárság, 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.

 A benyújtás módja: zárt borítékban, a borítékra írják rá: Lovarda

Bővebb információ a 34/352-360 telefonszámon, a 124-es melléken kérhető Előre egyeztetett időpontban az ingatlanok megtekinthetők.

2020.02.06.
Kép forrása: Bigstockphoto.com

Hozzászólások