A lóútlevél

Ha azt mondjuk, hogy a lóútlevél kiváltása kötelező, még nem mondtunk semmi újat. De az is ennyire nyilvánvaló, hogy hol és hogyan tudod igényelni, és hogy mennyibe kerül a lóútlevél kiváltása? Ezekben a kérdésekben segítünk most neked, hogy minél előbb lehessen lovadnak lóútlevele.

Mi az a lóútlevél? >>

A lóútlevél kiváltása >>

A Lóútlevél Iroda elérhetőségei >>

Lóútlevél igénylése >>

A lóútlevél-kiállítás további feltételei >>

Lóútlevél-átíratás >>

Lóútlevél-átíratás kötelező dokumentumai >>

Tulajdonos-átírás további feltételei >>

A lóútlevél ára >>

Mi az a lóútlevél?

A lóútlevél hatósági bizonyítvány, mely az állat azonosítására, irányítási intézkedések megtételére való alkalmasságának és állat-egészségügyi forgalomképességének igazolására szolgál, és tartalmazza a tulajdonos adatait is.  A lóútlevél tartalmazza továbbá a használathoz szükséges utasításokat, és az útlevelet kiadó illetékes hatóság adatait.

A Lóútlevelet 2003. július 1-jétől lehet kiváltani. 2004. május 1-jétől az 1998. január 1. után született lovakra, illetve minden olyan lóra, amelyet hajtanak vagy szállítanak, 2005. július 1-jét követően pedig minden lóra kötelező kiváltani.

A lóútlevél kiváltása

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24), valamint a NÉBIH 1144 Budapest, Remény utca 42/b szám alatti telephelyén található irodába (továbbiakban: Lóútlevél Iroda) lóútlevél-igénylés, valamint lótulajdonos-változás, lótartó/lótartó-változás bejelentése érkezhet postai úton, illetve az ügyfelek által személyesen átadva, illetve a 110/2013 korm.rendelet szerint a jelölést végző szervezet által továbbítva (MLOSZ,Egyesületek). A Lóútlevél Iroda minden esetben csak az eredeti, a lótulajdonos, a lótartó, vagy annak írásban igazolt meghatalmazottja által aláírt igénylőlapot, bejelentőlapot fogadhatja el.

Ezáltal a telefaxon, e-mail-ban valamint fénymásolaton érkezett igénylés, bejelentés – amennyiben az olvasható – csak információs jelleggel bír a Lóútlevél Iroda számára. Az így érkezett lóútlevél igénylés iktatható, a lóútlevél kiállításának folyamata megindítható, azonban a lótulajdonosnak kötelessége az eredeti igénylőlapot valamilyen formában az Iroda részére eljuttatni. Eredeti igénylőlap hiányában a lóútlevél nem adható ki, illetve eredeti lótartó/lótartó-változás bejelntő lap hiányában a ló tartója nem jegyezhető be.

A lóútlevél hatósági bizonyítvány csak az igénylő, vagy annak írásban (igénylőlapon vagy külön meghatalmazáson) történt meghatalmazottja részére adható ki.

A Lóútlevél Iroda elérhetőségei:
 • Cím: 1144 Budapest, Remény utca 42/b.
 • Telefon: 36-1-316-0663
 • Fax: 36-1-316-0664
 • Nyitva tartás:
  • Hétfő: szünnap
  • Kedd-csütörtök: 9-12 és 13-15 óra
  • Péntek: 9-12 óra

A Lóútlevél Iroda kizárólag a teljes körűen kitöltött és a megfelelő mellékletekkel ellátott igénylést fogadja el, ezért az alábbi tájékoztató szerint kell eljárni!

Lóútlevél igénylése

Az igénylőlap lótulajdonos által kötelezően kitöltendő részei (amelyek hiányában a lóútlevél kiállítása nem történhet meg): 

 • a ló tulajdonosának neve; születéskori neve;
 • a ló tulajdonosának neme, születési helye és ideje (év, hónap, nap), anyja neve;
 • a ló tulajdonosának állampolgársága;
 • a ló tulajdonosának címe; eltérés esetén levelezési címe;
 • a ló tulajdonosának MVH regisztrációs száma, amennyiben van;
 • amennyiben gazdálkodó szervezet a ló tulajdonosa, a szervezet neve, a cég adószáma,
 • székhelye, levelezési címe, ha eltér a székhely címétől;
 • az ügyintézéssel meghatalmazott személy, — amennyiben van ilyen — ill. annak adatai,
 • elérhetősége;
 • az igénylésben feltüntetett ló tartójának megnevezése, MVH ügyfél regisztrációs
 • száma;
 • az igénylésben feltüntetett ló tartási helye, TIR szerinti tartási hely azonosítója és a
 • tartó tenyészet kódja;
 • a ló azonosítója vagy bélyegzése;
 • a ló neve;
 • a ló neme;
 • igényelt lóútlevél típusa;
 • a lótulajdonos (cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy esetén a törvényes gondviselő) saját kezű aláírása, gazdálkodó szervezet esetén a cég cégszerű aláírása (az aláírási címpéldánynak megfelelve).

Az igénylőlap összes többi rovatának kitöltése célszerű, az Iroda munkáját segíti elő, de hiányukban a lóútlevél igénylése elfogadható, és a szükséges hiányzó információk utólagos ügyintézéssel (telefonon) megszerezhetők.

Sürgősségi ügyintézést akkor igényel a tulajdonos, ha az igénylőlap megfelelő rovatában történő aláírásával tudomásul veszi és elfogadja annak feltételeit, és ezzel egyidejűleg kérelmezi a lóútlevél 5 munkanapon belül történő kiállítását. (2 napon belüli ügyintézés nem kérelmezhető!)

A lótulajdonos-nyilvántartó betétlapon és a lótulajdonos-változás adatbejelentő lapon igényelt tulajdonos-átírás esetén a kötelezően kitöltendő részek: 
 • tulajdonos változás dátuma;
 • a jelenlegi tulajdonos saját kezű aláírása (vagy cégszerű aláírás gazdálkodó szervezet
 • esetén);
 • az új tulajdonos saját kezű aláírása (vagy cégszerű aláírás gazdálkodó szervezet
 • esetén);
 • az új tulajdonos neve;
 • az új tulajdonos neme;
 • az új tulajdonos állampolgársága;
 • az új tulajdonos magánszemély esetén anyja neve, születési ideje, születési helye;
 • gazdálkodó szervezet esetén a cég adószáma;
 • az új tulajdonos lakhelye/székhelye;
 • két tanú neve, anyja neve, születési helye, ideje saját kezű aláírása.

Lótartó/tartó-változást a lóútlevéllel rendelkező lóra/lovakra vonatkozóan jelenthet be a ló/lovak tartója az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerbe (továbbiakban:OLIR).

A lótartó/tartó-változás adatbejelentő lap esetében kötelezően kitöltendő részek: 
 • a ló tartójának neve, születéskori neve;
 • a ló tartójának neme, születési helye és ideje (év, hónap, nap), anyja neve;
 • a ló tartójának állampolgársága;
 • a ló tartójának címe; eltérés esetén levelezési címe;
 • amennyiben gazdálkodó szervezet a ló tartója, a szervezet neve, a cég adószáma,
 • székhelye, levelezési címe, ha eltér a székhely címétől;
 • a ló TIR szerinti tartási hely címe;
 • a ló tartójának MVH regisztrációs száma;
 • ló TIR szerinti tartási hely azonosítója és a tartó tenyészet kódja;
 • a ló – ill. több ló azonos tartási helyre történő bejelntése esetén a lovak – azonosítója,
 • mely a lóútlevélen feltüntetett ló azonosító szám;
 • a ló lótlevélen feltüntetett neve;
 • a ló neme;
 • a ló fajtája, ha törzskönyvezett;
 • a tartás kezdetének dátuma
 • Ha a lótartó több lovat kíván bejelenteni, mint amennyi a „lótartó/tartó-változás
 • adatbejelentő lapja” nyomtatványra ráfér, úgy azt a „lótartó/tartó-változás
 • adatbejelentő pótlap”-on teheti meg.
 • Több tartási hellyel rendelkező lótartónak, tartási helyenként külön bejelentő lapot kell
 • kitölteni.
 • A „lótartó/tartó-változás adatbejelentő lapja” nyomtatványt gazdálkodó szervezet
 • lótartó esetében cégszerű aláírással kell ellátni. Cselekvőképtelen vagy korlátozottan
 • cselekvőképes állattartó nyilatkozatára a Ptk. szabályai irányadóak.
 • A lófélék tartásával kapcsolatos bejelentésekre szintén a „lótartó/tartó-változás
 • adatbejelentő lapja” nyomtatvány szolgál.
 • Aláírás nélküli nyomtatvány az OLIR-ba nem kerül rögzítésre, az az állattartó részére
 • visszaküldésre kerül.

 

A lóútlevél-kiállítás további feltételei (az igénylőlap mellé kötelezően csatolandó dokumentumok):

 1. Tulajdonjogot igazoló dokumentum

– Teljes bizonyítóerejű magánokirat – eredeti példányban

– Tulajdonosi nyilatkozat (a Lóútlevél Iroda előre szerkesztett nyomtatványán, vagy az azzal adattartalmában megegyező saját nyilatkozaton);

– Adásvételi szerződés – abban az esetben, ha az adásvételi szerződésen eladóként feltüntetett személy (gazdálkodó szervezet) hitelt érdemlően igazolja korábbi tulajdonjogát (nyilatkozattal), továbbá az adásvételi szerződés legalább az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az eladó neve, lakhelye/székhelye, anyja neve, születési helye, ideje, cég esetében adószáma;
 • a vevő neve, lakhelye/székhelye, anyja neve, születési helye, ideje, cég esetében adószáma;
 • az eladás ténye;
 • az adásvétel tárgyát képező ló azonosítószáma, egyedi megjelölése (bélyegzése, mikrochip száma);
 • az eladó saját kezű aláírása;
 • a vevő saját kezű aláírása;
 • két tanú neve, anyja neve, születési helye, ideje saját kezű aláírása.

– Közjegyző előtt tett és általa hitelesített tulajdonjogi nyilatkozat (minimálisan a Lóútlevél Iroda által szerkesztett tulajdonosi nyilatkozat adattartalmával)

• Egyéb bizonyító erejű tulajdonjog-igazolás, amelynek elfogadását a Lóútlevél Iroda saját hatáskörben bírálja el.

      2. A ló azonosítására szolgáló dokumentum
 • A jelölés elvégzésére jogosult személyáltal kiállított 60 napnál nem régebbi csikójelölési jegyzőkönyv (másolata elegendő) és diagram
 • A jelölés elvégzésére jogosult személy által kiállított 60 napnál nem régebbi lóazonosító lap és diagram
 • Az MLOSZ, ill. a honosítást végző szervezet által kiállított, import lovak honosított származási lapja vagy regisztrációs lapja;
      3. Díjbefizetés 

A lóútlevél-igénylőlapon a kérelmező nyilatkozik arról, hogy a lóútlevél kiállításának díját milyen formában kívánja befizetni. A befizetés megtörténte előtt lóútlevél nem adható ki.

      4. Meghatalmazás 

Lehetőség van arra, hogy a közigazgatási eljárás (lóútlevél-kiállítás, tulajdonos-változás, bejelentése) ügyintézésében (iratok átadása, lóútlevél személyes átvétele) a lótulajdonos helyett más személy járjon el. Minden esetben szabályos meghatalmazásra van szükség. A meghatalmazást a tulajdonosnak saját kezűen (cégszerűen) kell aláírnia, megnevezve a meghatalmazott személyt (annak lakcímével, anyja nevével, születési hely és dátumával).
Amennyiben a lóútlevéligénylő-lapon történik a meghatalmazás, az csak abban az esetben érvényes, amennyiben a lótulajdonos írta alá a kérelmet. Ha a meghatalmazás nem az igénylőlapon, de írásban történik meg, és a meghatalmazás kiterjed a kérelem benyújtására is, akkor az igénylőlapot a meghatalmazott személy is elláthatja kézjegyével. A meghatalmazások minden esetben csak az ügyféli ügyintézési munkákra terjednek ki, a költségviselésre nem.

 

Lóútlevél-átíratás

Díjai:
 • Normál ügyintézés (a dokumentumok hiánytalan beérkezésétől számított kb. 1 hónap)
  1.500 Ft + postaköltség
 • 5 munkanapos sürgősségi ügyintézés (a dokumentumok hiánytalan beérkezését követő max. 5 munkanapon belüli postára adás)
  3.000 Ft + postaköltség
 • 1 munkanapos sürgősségi ügyintézés (a dokumentumok hiánytalan beérkezését követő max. 1 munkanapon belüli postára adás)
  6.000 Ft + postaköltség

Lóútlevél-átíratáshoz szükséges dokumentumok:

Tulajdonos-átírás további feltételei (csatolandó mellékletek) 

1. Lóútlevél

A már korábban kiadott lóútlevél, amely lehet NÉBIH, vagy jogelődei (MgSzH, MgSzH Központ, OMMI) által kiadott lóútlevél illetve verseny lóazonosító EU rendeleteknek megfelelően kiadásra került külföldi lóútlevél;

2. Tulajdonjogot igazoló dokumentum 

Az előző tulajdonos nevével kiállított lótulajdonos nyilvántartó betétlap az új tulajdonosra vonatkozó adataival kitöltve – amennyiben a korábban kiállított lóútlevelet a Lóútlevél Iroda készítette el;

 • A lóútlevél-kiváltásának feltételeként meghatározott tulajdonjogot igazoló dokumentumok közül:

– Tulajdonosi nyilatkozat (a Lóútlevél Iroda előre szerkesztett nyomtatványán vagy az azzal adattartalmában megegyező saját nyilatkozaton);

– Eredeti adásvételi szerződés (azonos feltételekkel);

– Egyéb bizonyító erejű okirat.

Minden esetben feltétel, hogy az OLIR-ban a ló előző tulajdonosa rögzítve legyen.

– Külföldi lóútlevélben történő tulajdonos-átírási kérelem esetén a kitöltött, eredeti lótulajdonos-változás adatbejelentő lapja; (csak FEI útlevelet nem fogadható el, csak EU útlevéllel együtt!)

A ló OLIR-ban történő nyilvántartásba vételére szolgáló, a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége által kiadott dokumentum

• külföldi lóútlevélben történő tulajdonos-átírási kérelem esetén a ló azonosítását tartalmazó dokumentum, amely lehet:

 • regisztrációs lap;
 • honosított származási lap
3. Meghatalmazás

 

A lóútlevél ára

 • Alap lóútlevél: 4.000 Ft

 • Késedelemmel kérelmezett lóútlevél: 6.500 Ft

 • Négy ősi soros származási lappal is ellátott lóútlevél, illetve fajtába sorolt lovak egyesületi lóútlevele: 10.000 Ft

 • Lótulajdonos váltás iktatása: 1.500 Ft

Lótenyésztéssel és tartással kapcsolatos nyomtatványok >>

2014.07.09. Fotó: Schuch Lili, Canva
Frissítve: 2022..08.03.
2015.11.20.

Hozzászólások