160.000 eurót kaphatsz lovasturizmusra

Körülnézel és szomorú vagy, mert a vidéked értékeit és szépségeit másnak még nem tudod megmutatni? A csodálatos tájon fekvő tanyád csak arra vár, hogy vendégeket fogadhasson, örök élményeket adva a pihenésre vágyó városi turistáknak? Most felvidítunk: akár 160.000 eurónak megfelelő forint támogatást kaphatsz a lovasturizmus beindításához.

Támogatható tevékenységek köre I Nem támogatható tevékenységek I
I Támogatás mértéke I

A Lovasok.hu pályázatíró partnerével pályázhatnak azok a mezőgazdasági tevékenységet folytató vidéki mikrovállalkozások, melyeket érint a falusi turizmus témaköre.

Pályázat neve:

Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása.(VP6-6.4.1-16)

A pályázatok benyújtása 2017. május 12-től 2019. május 14-ig lehetséges.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 1. szakasz zárása: 2017. június 12.
 2. szakasz zárása: 2017. július 12.
 3. szakasz zárása: 2017. augusztus 14.
 4. szakasz zárása: 2017. november 14.
 5. szakasz zárása: 2018. február 14.
 6. szakasz zárása: 2018. május 14.
 7. szakasz zárása: 2018. augusztus 14.
 8. szakasz zárása: 2018. november 14.
 9. szakasz zárása: 2019. február 14.
 10. szakasz zárása: 2019. május 14.

Támogatás célja

A felhívás célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők induló vagy már működő nem mezőgazdasági tevékenységeinek fejlesztése érdekében történő támogatása. Az intézkedés kiemelten támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket.

Pályázók köre

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki / amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év július elsejétől a 3., 4. vagy 10. számú mellékletben felsorolt településen van (a mellékletek eléréséhez kattints az itt található “Segédletek” pontra >> )
 • a projekt megvalósítási helye a felhívás 3., 4. vagy 10. számú mellékletében szereplő településen található (a mellékletek eléréséhez kattints az itt található “Segédletek” pontra >> )
 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 8. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni; (a mellékletek eléréséhez kattints az itt található “Segédletek” pontra >> )
 • rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval.

A felhívás esetében az őstermelők a vidéki térségekben működő mikrovállakozásnak minősülő mezőgazdasági termelő kedvezményezetti körébe tartoznak.

A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi* formában nincs lehetőség.

Kizáró okok, speciális feltételek

Nem nyújtható támogatás annak a támogatást igénylőnek aki/amely:

 • a VP6-6.2.1-16 kódszámú – „Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” című, felhívás keretében már rendelkezik nyertes kérelemmel ugyanezen tevékenységre vonatkozóan.
 • A VP- 19… (LEADER) keretében már rendelkezik nyertes kérelemmel ugyanezen tevékenységre vonatkozóan;
 • aki támogatási kérelmet nyújtott be vagy támogatást nyert a Vidékfejlesztési Program 19.2.1. alintézkedése (A közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia szerinti műveletek végrehajtásának támogatása) kapcsán meghirdetett helyi felhívásokon keretében.
 • A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyén üzemeltetni.
 • A támogatást igénylő a jelen támogatási időszak alatt egy alkalommal részesülhet támogatásban a „Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése VP 6- 6.4.1.-16” című felhívásában.
 • A támogatást igénylő nem mezőgazdasági tevékenységből származó árbevételének a projekt megvalósítását követő első teljes lezárt üzleti évben meg kell haladnia a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes, vagy nem teljes lezárt üzleti év nem mezőgazdasági tevékenységből származó árbevételét.
 • A kedvezményezett a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül köteles megkezdeni az üzleti terv végrehajtását.
 • Amennyiben a projekt keretében egyéb szálláshellyel kapcsolatos tevékenység valósul meg (nem falusi szálláshely), úgy a kedvezményezettnek eleget kell tennie a 2005. évi CLXIV. törvényben (Kereskedelmi törvény) meghatározott a szálláshelyekre vonatkozó feltételeknek.
 • Amennyiben a projekt falusi szálláshely kialakítására és / vagy fejlesztésére irányul, az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának feltétele a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége ( továbbiakban FATOSZ) által kiállított 4 napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő Bizonyítvány csatolása.

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: legalább egy beruházás megvalósítása úgy, hogy a fejlesztéssel érintett tevékenységek nem kapcsolódhatnak elődleges mezőgazdasági termeléshez:

a) Falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások létesítése, fejlesztése:

 • új falusi szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése esetében a projekt eredményének rendelkeznie kell a 4 napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő BizonyítvánnyalEgyéb szálláshely esetében:
 • új egyéb szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése támogatható
 • amennyiben a projekt a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (10. számú mellékletben nevesített településen) területén valósul meg, egyéb szálláshelyhez kapcsolódó fejlesztés támogatható. (a mellékletek eléréséhez kattints az itt található “Segédletek” pontra >> )

b) a felhívás 11. számú mellékletében felsorolt listában szereplő nem mezőgazdasági termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához vagy továbbfejlesztéséhez szükséges műhely vagy bemutató tér kialakítása, fejlesztése, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése (kivéve kizárólag mezőgazdasági és Annex 1 feldolgozott termékeket árusító bolt, mozgó bolt). (a mellékletek eléréséhez kattints az itt található “Segédletek” pontra >> )

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 • ingatlan vásárlása
 • az önállóan támogatható tevékenységek a) és b) pontjához kapcsolódó, kiegészítő szolgáltatásfejlesztés (pl. étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása; étkező helyiség felújítása, férőhely bővítése; étkezőbútorok beszerzése)
 • komplex, projekt-arányos akadálymentesítés
 • projektelőkészítéshez kapcsolódó tevékenységek
 • az aktív turizmus és szabadidősport igényeit kielégítő szolgáltatás kialakítása és fejlesztése
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása).

Nem támogatható tevékenységek

A fent meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:

 • mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó beruházások;
 • az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges élelmiszer-feldolgozására és a kapcsolódó termékek értékesítésére irányuló fejlesztések (továbbiakban Annex I terméklistát a Felhívás 2. számú melléklete tartalmazza);
 • exporttal kapcsolatos tevékenységek, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódnak;
 • az európai uniós jog megsértését eredményező tevékenységek;
 • a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára teherszállító járművek megvásárlása;
 • a motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű, erőgép beszerzése.

Projekt területi korlátozása

A projektek megvalósítására a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken (3.,4.,vagy 10. számú melléklet) van lehetőség. (a mellékletek eléréséhez kattints az itt található “Segédletek” pontra >> )

A Vidékfejlesztési Program alapján nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások. Az érintett településeket a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklete tartalmazza.

Amennyiben a projekt keretében falusi szálláshely létesítése vagy fejlesztése kialakítása valósul meg, nem támogathatók a „Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi Program” földrajzi területét jelentő településeken megvalósuló fejlesztések. A „Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi Program” településeinek listáját a felhívás 10. számú melléklete tartalmazza. (a mellékletek eléréséhez kattints az itt található “Segédletek” pontra >> )

Amennyiben a projekt a „Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi Program” földrajzi területét jelentő településeken kerülne megvalósításra, abban az esetben kizárólag egyéb szálláshely kialakítása és fejlesztése támogatható.

A projekt megvalósítási helye sem a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam alatt, sem a projektmegvalósulás befejezését követő, a fenntartási időszak alatt nem változtatható meg.

Támogatás mértéke:

A támogatás maximális mértéke a fejlesztés helye szerinti település(ek)re vonatkozóan az alábbiak szerint alakul:

 • Nem besorolható járásban lévő település esetén: maximum 50%
 • A „kedvezményezett” járásban lévő településen: maximum 60%
 • A „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő településen: maximum 70%

Támogatás összege: max. 160.000 eurónak megfelelő forintösszeg

Régóta tervezel hasonló fejlesztéseket? Érdekelnek a pályázat részletei? Kattints a gombra, add meg adataidat és pályázatíró partnerünk felveszi Veled a kapcsolatot.

2017.06.08.
Fotók: Bigstockphoto.com, Pixabay.com

*konzorcium: több érdekelt vagy egy érdekcsoport időleges együttműködése valamely közös cél megvalósítása érdekében

Hozzászólások